รร.นรต.ตั้งนโยบายเข้าถึงชุมชน สร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาใน 5 ดี

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) รร.นรต.ตั้งนโยบายเข้าถึงชุมชนสร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาใน 5 ดี

พลตำรวจโทอารีย์ อ่อนชิต ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) กล่าวว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (healthy university smart academy) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เพื่อพัฒนานักเรียน นายร้อยตำรวจให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญา ส่งเสริมให้เรื่องสุขภาวะเป็นนโยบายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนำเข้าสู่ชุมชนโดยรอบ ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นมิตร และเข้าถึงประชาชนของชมรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพ สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ผ่านการวิจัยและการมีส่วนร่วม ตามแนวคิด สร้างสิ่งที่ดี ห้าอย่าง ของ g-smart model คือ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมดี (good social) สุขภาพจิตที่ดี (good mind) การออกกำลังกายที่ดี (good action) การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี (good relationship) และการทำงานเป็นทีม (good teamwork) ซึ่งทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ รร.นรต.เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนายร้อยตำรวจและชุมชน ซึ่งจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับคนทั้งองค์กรและชุมชนโดยรอบ

ดังนั้นจึงมีแนวคิดขยายผลการทำงานในรูปของเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการเชิญชวนโรงเรียนทั้ง 3 เหล่าทัพ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นแกนนำและต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมก้าวสู่การเป็นเครือข่ายองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ที่สามารถชี้นำการพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่องค์กร ในชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากร ซึ่งทำหน้าที่ รับใช้ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code