รณรงค์ควบคุมยาสูบใน จ.น่าน เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


รณรงค์ควบคุมยาสูบใน จ.น่าน เพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา thaihealth


ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อรณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้น ๆ ของประชากรโลก


เทศบาลตำบลปัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว โรงเรียนปัว และภาคีเครือข่ายหน่วยหนุนเสริมการรณรงค์และควบคุมยาสูบในพื้นที่จังหวัดน่าน นำปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศที่ทวีความรุนแรงโดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการสำรวจข้อมูลของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ การมีบิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติหรือเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ โดยผู้ที่ชักชวนให้ทดลองสูบบุหรี่ร้อยละ 79.8 เป็นเพื่อน รองลงมาคือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวและญาติ ตามลำดับ เทศบาลตำบลปัวมีโรงเรียนสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา อยู่ในพื้นที่รวมทั้งหมด 7 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษามากกว่า 10,000 คน ซึ่งเด็กเยาวชนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหว อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง เชื่อเพื่อน และมีแนวโน้มในการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบค่อนข้างสูง ดังนั้นเทศบาลตำบลปัวจึงร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานศึกษาในพื้นที่ จัดทำโครงการหน่วยหนุนเสริมการรณรงค์และควบคุมยาสูบขึ้น โดยถือเอาวันนี้ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกประกาศเจตนารมณ์การสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบล


การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาลตำบลปัวให้เป็นหน่วยหนุนเสริมการรณรงค์การและขับเคลื่อนการลดละเลิกการสูบบุหรี่ยาสูบในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติเป็นพลังบวกในการหนุนเสริมมาตรการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ให้เกิดขึ้น ภายใต้โครงการหน่วยหนุนเสริมการรณรงค์และควบคุมยาสูบโดยมีแนวคิดลดละเลิกมิติใหม่ภายใต้บริบท “เรา” เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่ รวมทั้งกระตุ้นเยาวชนกลุ่มนี้ให้แสดงบทบาทของคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจนในการมีส่วนร่วมผลักดันให้ "สังคมไทยปลอดบุหรี่" อย่างแท้จริง หน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในพื้นที่ รวม 23 ภาคีเครือข่าย รวม 700 คน เป็นการเดินรณรงค์ฯ เป็นการลงนามความร่วมมือหน่วยหนุนเสริมการรณรงค์และควบคุมยาสูบบุหรี่ของเครือข่ายต่าง ๆ การจัดบูทนิทรรศการของเครือข่าย การประกวดสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษา และการประกวดภาพวาดระบายสีของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

Shares:
QR Code :
QR Code