รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียและหนอนพยาธิ

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียและหนอนพยาธิ  thaihealth


แฟ้มภาพ


โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการป้องกันโรคมาลาเรียและหนอนพยาธิ


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลง พื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ฟังบรรยายสรุป ณ ฐานเรียนรู้เพาะชำและอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน พร้อมร่วมกิจกรรมการรณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียและหนอนพยาธิ ณ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ซึ่งมีการให้ความรู้ จัดแสดงนิทรรศการ แจกมุ้งแก่นักเรียน/ตชด./อส./ป่าไม้


          โดยมีประชาชน นักเรียนในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ จำนวน 200 คน และวันที่ 25 พฤษภาคม ไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


          ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการป้องกันโรคมาลาเรียและหนอนพยาธิจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนในเป้าหมายโครงการ จำนวน  39 แห่ง เป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ 18 แห่ง เสี่ยงปานกลาง 7 แห่ง และเสี่ยงสูง 15 แห่ง ผลการตรวจพบพยาธิในภาพรวมร้อยละ 7.67


          สำหรับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่รณรงค์ครั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 82 คน ตรวจอุจจาระ 58 คน พบไข่หนอนพยาธิ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 8.62 ) นักเรียนได้รับการรักษาโดยให้ยา Albendazole  400 mg ตามมาตรฐาน  มาตรการควบคุมโรคไข้มาลาเรียจังแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ค้นหาผู้ป่วย เน้นการคัดกรองเชิงรุก รายงาน สอบสวนโรค และตอบโต้โรคให้ทันท่วงที/ เพิ่มการเข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็ว/ เฝ้าระวังควบคุมโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานข้ามชาติ/ สนับสนุนให้ประชาชนใช้มุ้งชุบสารเคมีและพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาสังคม


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ