ยก พชอ. ขับเคลื่อนคุณภาพเด็กปฐมวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก


ยก พชอ. ขับเคลื่อนคุณภาพเด็กปฐมวัย thaihealth


ยก 'พชอ.' ขับเคลื่อน 'ปฐมวัยคุณภาพ' ยึดคุณธรรม-กายใจสมบูรณ์-มีทักษะทางสังคมที่ดี


ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน (COACT) ภาคกลางและตะวันตก และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวที "ร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม การขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยด้วย พชอ.และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กสู่ความเป็นเลิศ" เพื่อส่งเสริมการดูแลเด็กปฐมวัย ให้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 6 ขวบ โดยการพัฒนาระบบและกลไกด้านเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ และการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน


รศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย : ภาคกลางและภาคตะวันตก กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยฯ ดำเนินงาน 2 พื้นที่ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกาญจนบุรี ใน 2 แผนงานหลักคือ 1.การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เริ่มจากการศึกษาสถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานด้านเด็กปฐมวัยและครอบครัว การคืนข้อมูลให้ทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกัน นำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ด้านเด็กปฐมวัย คือ "ยึดมั่นคุณธรรม กายใจสมบูรณ์ ฉลาด มีทักษะทางสังคมที่ดี" และมีพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัยและสตรีมีครรภ์ 6 ยุทธศาสตร์


สำหรับการดำเนินโครงการปี 2562-2563 ทั้ง 2 จังหวัดจะร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Shares:
QR Code :
QR Code