ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรมโครงการ ด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมีเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เข้าร่วมเดินถือป้ายรณรงค์ไปพร้อมกับผู้ดูแลโครงการ และนักศึกษา ไปยังคณะต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และขจัดสิ่งเสพติดทุกชนิดในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงโทษของสารเสพติด

 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางอำไพ แสนหมื่น หัวหน้างานสุขภาพและอนามัย และคณะนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการ ด้านการป้องกันยาเสพติด ในงานมีนักศึกษา จำนวนนับร้อยคนร่วมกันถือป้ายรณรงค์ไปตามคณะต่างๆ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ กันอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐและขจัดสิ่งเสพติดทุกชนิดในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงโทษของสารเสพติด

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและผู้อยู่ใกล้ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าคาดหวังจะเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อีกด้วย 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด   ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เชิญเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรม เดินถือป้ายในการรณรงค์ในครั้งนี้ ก่อนจะมีการเดินขบวนรณรงค์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) มาให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเสพติด ต่อด้วย เจ้าหน้าที่เครือข่ายฯ ได้แนะนำเครือข่าย คภยส ให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาได้รู้จัก จากนั้นได้เดินร่วมขบวนรณรงค์ นำโดย ภญ.จันทร์เพ็ญ บุญค้ำ, ภก.ชาญณรงค์ คำใส, อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินถือป้ายแจก แผ่นพับ, สติ๊กเกอร์ และพัด ในขบวนยังมี มาสคอท มาสร้างสีสรรค์ให้กับงาน ในครั้งนี้อีกด้วย 

 

  

ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

 

Shares:
QR Code :
QR Code