ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ thaihealth


แฟ้มภาพ


ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์


          วันนี้(13 ก.ค.60) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมลงนามความร่วมมือ ในโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เข้าร่วม


          ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) ในการจัดทำ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ และสำนักสนับสนุนสขาภพวะองค์กร (สสส.) สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กร และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และขยายองค์ความรู้ โดยกระบวนการ Happy Workplace ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมีความสุขในการทำงาน ประกอบไปด้วย สุขภาพดี มีน้ำใจงาม รู้จักผ่อนคลาย แสวงหาความรู้ ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม จัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ ครอบครัวดี สังคมดี ดังคำกล่าวที่ว่า “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์” สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา จำนวน 50 คน

Shares:
QR Code :
QR Code