มุ่งเป้าพัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงราย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ


มุ่งเป้าพัฒนาเด็กปฐมวัยเชียงราย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  thaihealth


อธิบดี สถ.เป็นประธานเปิดฝึกอบรม "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" จ.เชียงราย ติวเข้ม อปท.ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มุ่งเป้าพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์


เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม และปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 8 พร้อมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี นายมนัส โสกันธิกา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว นายวิรัตน์ บุญคำมูล รักษาการท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้นำชุมชน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วม ณ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่สนใจ


โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 12 จังหวัด ซึ่งในวันนี้ ได้แก่ เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีหน้าที่จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และกลุ่มศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 ศูนย์ ซึ่งในวันนี้มีจำนวน 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ ละ 5 คน ใน 6 จังหวัด และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 6 จังหวัดๆละ 1 คน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 36 คน


นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับการฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 53 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นๆ ละ 3 คน รวม 159 คน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเกียรติ จำนวน 26 คน ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 207 คน


การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในวันนี้ จะเป็นการถ่ายทอดความรู้แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และท่านอาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และนำฝึกปฏิบัติสร้างสนามเด็กเล่น มีการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจต่อไป


กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ทุกด้านผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพราะการเล่นจะเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก เกิดความสามัคคีกัน ให้เด็กมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา และจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดี คือการได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และที่บ้าน


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาไปแล้วมากกว่า 400 ศูนย์ และในปี 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานขอให้ทุกองค์กรปกครองท้องถิ่น 7,852 แห่ง ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นอย่างน้อย อปท.ละ 1 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กในท้องถิ่นจะได้รับสิ่งที่ดีมีความสุขมีความพร้อมที่จะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม


"การที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้ใช้งบประมาณแค่ 1 แสนบาท ต่อ 1 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญานั้น เพราะต้องการให้ผู้ปกครอง หรือพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้าง ช่วยกันบริจาค และขอให้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้วย เช่น การที่เราอยากให้สระน้ำสวย เลยปูกระเบื้อง เด็กก็อาจจะลื่นล้มได้ การทาสีไม้หรือยางรถยนต์นั้น เวลาเด็กสัมผัสก็จะมีสารตะกั่วถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกาย เพราะฉะนั้น ก็ขอให้ทำตามแบบที่ท่าน อ.ดิสสกร แนำนำไว้ ถ้าพื้นที่ไม่เหมาะกับแบบ ก็ดัดแปลงสภาพให้เหมาะกับบริบท หรือภูมิประเทศของตน อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มีความสวยงามจากสี พยายามให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ลูกหลานจะปลอดภัย" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code