มุ่งพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


มุ่งพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ หวังส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดการประชุมวิชาการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยมีผู้บริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สุขภาพภาคประชาชน อสม.ระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมกว่า 2,000 คน


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการ คุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข ศึกษาวิจัยความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน ลดการเจ็บป่วย ดูแลคุ้มครองผู้รับบริการสุขภาพให้ได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการสุขภาพ การควบคุมมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ที่ให้บริการ ควบคุมอาคารสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเหมาะสม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพอย่างจริงจัง


นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการ ส่งเสริม และพัฒนาให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้สุขภาพได้ตลอดเวลา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกระดับและทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code