มิติใหม่สร้างเสริมสุขภาพ’จุรินทร์’บูรณาการทำงาน

“จุรินทร์”บูรณาการงานสุขภาพ เชิญ 7 องค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพประชุมร่วมกันและรายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบ เพื่อให้ทิศทางการทำงานสอดคล้องกัน

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายแผนงานโครงการที่จะดำเนินงานในปี 2554 ทั้งหมด 21 โครงการแล้วโดยเชิญ7 องค์กร ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

 

ทั้งนี้ ทั้ง 7 องค์กรได้มาร่วมประชุมและให้รายงานแผนงานของแต่ละองค์กรที่จะดำเนินงานในปี 2554 ให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบ เพื่อให้ทิศทางการทำงานบูรณาการสอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและอีก 7 องค์กร การทำงานร่วมกันจะได้มีประสิทธิภาพและมีผลการทำงานเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ได้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน 1 ชุด เพื่อที่จะได้หารือและติดตามงานร่วมกันเพื่อเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกัน

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code