มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 10ข้อ รับเปิดเทอม

 

กรมควบคุมโรคชูมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 3 ดีพร้อมแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อตาม 10 มาตรการหลัก รับเปิดเทอม

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลได้ดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 3 ดี ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี เป็นแบบอย่างในเรื่องสุขภาพ แข็งแรง มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล สภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็กดี ในอาคารต้องมีบริเวณเพียงพอต่อปริมาณเด็กเล็ก มีสุขอนามัยดี อากาศถ่ายเทดี ทั้งภายในอาคารและภายนอกสะอาด การบริหารจัดการดี ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมและเอื้อต่อการพัฒนาเด็กทุกด้าน

นพ.พรเทพกล่าวว่า ยังมีแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ถูกต้องเหมาะสม โดยดำเนินการตาม 10 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องได้รับการอบรมเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กเล็กอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนทุกภาคเรียน 3. ตรวจสุขภาพร่างกายและบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกคนทุกวัน 4. มีมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การแยกเด็กป่วยอย่างถูกวิธี การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 5. ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เอกซเรย์ปอด ทุก 1-2 ปี

6. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพแข็งแรง หากป่วยต้องหยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหาย 7. ครูผู้ดูแลเด็กสอนเด็กป้องกันควบคุมโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 8. ครูสอนเด็กล้างมือ 9. ครูดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น และส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 10. ครูให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กอย่างน้อยปีละครั้ง และขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคกว่า 16,000 แห่ง จาก 19,000 แห่ง ช่วงใกล้เปิดเทอม สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามสายด่วน 1422

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code