มอบรางวัล Happy Workplace Forum 2015 ครั้งที่ 7

featured

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรมมอบรางวัล Happy Workplace Forum 2015 ครั้งที่ 7 Creativity @Happy Workplace การออกแบบวิธีการพัฒนา เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code