มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข thaihealth


จังหวัดเชียงรายส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน “มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข”


วันที่ 18 กันยายน 2559  ณ  อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการและการแถลงนโยบาย กิจกรรมการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือการทำงานระหว่าเทศบาลนครเชียงราย กับ สนุนสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ประชาชนใช้จักรยานทั้งเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันตลอดจนเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม นันทนาการ และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล


มหานครเชียงราย เมืองจักรยาน ห่วงโซ่ความสุข thaihealth


ด้วยเทศบาลนครเชียงราย บริหารงานภายใต้เป้าหมายของการสร้างนครเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข” ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีมาตรการเตรียมการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยร่วมด้วย สร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสร้างรายได้ให้ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเชิงนิเวศน์ รวมถึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้จักรยานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ โดยเทศบาลนครเชียงราย จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนในท้องถิ่นหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สร้างและปลูกจิตสำนึกการเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจร ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เช่น พื้นที่จอด และจราจร สำหรับจักรยาน จุดจอดจักรยาน เส้นทางจักรยานท่องเที่ยว โดยในการประชุมครั้งนี้ มีเหล่าบรรดานักปั่นจากชมรมต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 200 คน

Shares:
QR Code :
QR Code