มหกรรม พลังคน พชอ.ครั้งที่ 2 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ยกระดับกลไกปฐมภูมิท้องถิ่น

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สธ. จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ “พลังคน พชอ.2 คุณภาพชีวิต วิถีใหม่” สสส. หนุนเสริม พชอ. 878 อำเภอ ทั่วประเทศ ยกระดับกลไกปฐมภูมิท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

                    กระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรม พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 13 รางวัล

                    วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565 ) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวชั่น กทม. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม “พลังคน พชอ. ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทั่วประเทศ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ พชอ./พชข. ที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 13 รางวัล โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

                    นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สสส. และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมบูรณาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี ภายใต้แนวคิด “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม “คนอำเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดูแลตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ นำไปขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศทั้ง 878 อำเภอ และ 50 เขตในกทม. เป็นชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพดี สังคมเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามบริบทของพื้นที่ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 พชอ.ยังมีส่วนสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

                    “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พลังคน พชอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในการทำงาน แสดงถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอให้ร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน สร้างนวัตกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแนวทาง Health for Wealth ทำให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรงต่อไป” นพ.โอภาส กล่าว

                    ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่”ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 878 อำเภอให้สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ อาทิ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มเปราะบาง สิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน อาหารปลอดภัย พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น สามารถพัฒนาสุขภาวะในระดับอำเภอ ได้แก่ 1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 2. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออย่างมีส่วนร่วม 3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จคือ ปี 2565 พชอ.ทั้ง 878 อำเภอ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาสุขภาวะในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 3,123 โครงการทั่วประเทศ

                    สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลอำเภอสุขใจ จำนวน 3 รางวัล 2.รางวัลฟันเฟือง พชอ. จำนวน 3 รางวัล 3.รางวัลโครงการคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 3 รางวัล 4.รางวัลนวัตกรรมอำนวยสุข จำนวน 3 รางวัล และ 5.รางวัล พชอ. หยัดยืน จำนวน 1 รางวัล

Shares:
QR Code :
QR Code