มหกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก 4 ภาค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างนวัตกรรมในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ให้ลดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงและลูกน้ำ ก่อนฝนมาในเดือนหน้านี้

ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง มหกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก 4 ภาค ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายในภูมิภาคจัดขึ้น โดยที่แรกจัดที่ภาคเหนือในจังหวัดกำแพงเพชร ภาคกลางจัดที่จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุบลราชธานี และสุดท้ายภาคใต้จัดที่จังหวัดกระบี่  ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาไทย ต้านภัยไข้เลือดออก” โดยมุ่งหวังให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทางเลือกในการควบคุมยุงลาย ให้ลดน้อยลงมากเท่าที่จะทำได้

ด้านแพทย์หญิงวราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 เมษายน 2556 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 24,272 ราย เสียชีวิต 28 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน 3.5 เท่า จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องมากกว่า 2 อำเภอ มี 23 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เพชรบุรี ระยอง กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี กำแพงเพชร เชียงราย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง และสงขลา

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้เร่งรัดและรณรงค์ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลูกน้ำในช่วงนี้ ก่อนที่ฝนจะมาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะทำให้ปริมาณยุงเพิ่มอย่างรวดเร็ว โดยต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและประชาชนทุกคน ในการเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน ตลาดสด สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ เป็นต้น  รวมถึงประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกันควบคุมโรคด้วย

สำหรับการจัดงานมหกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกภาคเหนือในครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า“ภูมิปัญญาไทย ต้านภัยไข้เลือดออก” ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งกรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่  ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  เครือข่ายสถานศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.) โดยกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code