มรภ.เพชรบุรี เสนอผลงานวิจัย-นวัตกรรม สู่นโยบายสาธารณะ

ที่มา : แฟนเพจ Phetchaburi News ข่าวออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Phetchaburi News ข่าวออนไลน์ในจังหวัดเพชรบุรี


มรภ.เพชรบุรี เสนอผลงานวิจัย-นวัตกรรม สู่นโยบายสาธารณะ thaihealth


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อต่อยอดและผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด เวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้เพื่อต่อยอดและผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ โครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล นวัตกรรมองค์ความรู้ที่มีร่วมกันกับเครือข่าย สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนอย่างเป็นระบบ


ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยบูรณาการเครือข่ายชุมชนเพื่อท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวประกอบด้วย 87 โครงการย่อย 42 พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม อ่างทองและลพบุรี ภายใต้การดำเนินงาน 5 แผนงาน ได้แก่ แผนการบริหารจัดการขยะ แผนเศรษฐกิจชุมชน แผนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน แผนเกษตรและอาหารปลอดภัยและแผนการจัดการสุขภาวะชุมชน ซึ่งทุกแผนงานวิจัยมีนวัตกรรม องค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชนบนฐานความต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ และผลงานวิจัยสามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


มรภ.เพชรบุรี เสนอผลงานวิจัย-นวัตกรรม สู่นโยบายสาธารณะ thaihealth


โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “ให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนต้นแบบการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อกิจกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัด” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและกลไกการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อกิจกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัด


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้แผนสุขภาวะ การเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

Shares:
QR Code :
QR Code