มรภ.อุบลเปิดศูนย์เยาวชน พัฒนาความรู้

ร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน thaihealth


มรภ.อุบลเปิดศูนย์เยาวชน ขับเคลื่อนงานไปสู่การกำหนดทิศทางบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชน


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่พุทธสถานลานพอกมหาวิทยาลันราชภัฏอุบลราชธานนี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อุบลราชธานี) จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเด็กและเยาวชนในงานสภากาแฟ ภายใต้แนวคิด "อุบลราชธานีใส่ใจปัญหาเด็กและเยาวชน" ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานของ มรภ.อุบลราชธานีไปสู่การกำหนดทิศทางบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันทุกภาคส่วนจากการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครบครัว สสส. โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 5 เขต เข้าร่วม


ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านเด็ก และเยาวชน จึงมีแนวคิดในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการณ์ร่วมด้านเด็กและเยาวชนขึ้น โดยให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือ พัฒนา แก้ไขปัญหาด้านเด็กและเยาวชนและผลักดันให้เป็นวาระจังหวัด


"มรภ.อุบลราชธานี มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อก่อเกิดศูนย์ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการณ์ร่วม การกระจายอำนาจของ อปท.การพัฒนา อปท. ชุมชน เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแถบลุ่มน้ำโขง 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และ 4 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านต้องการให้ มรภ.อุบลราชธานี เป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรเด็ก เยาวชน ในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงฉะนั้นจึงเป็นการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง" ผศ.ประชุม กล่าว


นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว่า การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมด้านเด็กและเยาวชนของ มรภ.อุบลราชธานีเป็นแนวคิดที่ดี ดังนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยกันพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนและผนึกพลังร่วมกัน จัดทำแผนดำเนินการสร้างเสริมวาระจังหวัด รวมถึงการบรรจุแผนงบประมาณในปี 2559 เพื่อให้งานด้านเด็กและเยาวชนเป็นรูปธรรมและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น.


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code