มรภ.สุราษฏร์ฯ ฝึกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ที่มา :  ข่าวสด


มรภ.สุราษฏร์ฯ ฝึกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม thaihealth


แฟ้มภาพ


สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการภาคสนามบริการวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัด ใน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค.


 นายสุรชัย สังข์งาม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร การจัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และความปลอดภัยของระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาในด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมวัด เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ


ด้านอาจารย์รัชกร ฮ่งกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่าเพชร โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนทะเล (บ้านนิคม) โรงเรียนวัดสมหวัง โรงเรียนบ้านสุชน และวัดในพื้นที่อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดเข้าร่วมกว่า 130 คน

Shares:
QR Code :
QR Code