มท.ชวนใส่ชุดขาวฉลองพุทธชยันตี

มท.ชวนใส่ชุดขาวฉลองพุทธชยันตี

 มท.ชวนใส่ชุดขาวฉลองพุทธชยันตี

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปีพุทธศักราช 2555 เป็นปีมหามงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2600 ปี กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค “มหาดไทยทั่วทิศ อธิษฐานจิตพุทธชยันตี ถวายปีมหามงคล” ร่วมกับองค์กรหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 ที่มีหลายหน่วยงานเตรียมจัดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. โดยมอบหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านพุทธศาสนา พิธีเจริญจิตตภาวนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข การจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 199 รูป การจัดตั้งกองผ้าป่าทุกจังหวัด และโครงการ หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา

สำหรับการจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เริ่มงานไปเมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนจากภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาค ร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ ในระหว่างการจัดงานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในสังกัดให้รณรงค์สวมใส่ชุดขาวปฏิบัติงานได้โดยไม่เป็นการผิดระเบียบ เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนชาวไทยให้สวมใส่ชุดขาวโดยพร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code