“ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี” คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมปี2555

 “ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี” คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมปี 2555 ยกย่องดำรงตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงามในระดับปัจเจกได้อย่างมั่นคงและยังมีผลงานรณรงค์ด้านจริยธรรมในกระแสสังคมอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน ในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ.2555 กล่าวว่า  มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส.) ได้ดำเนินการคัดเลือกเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2555 คือ ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  โดยรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานเด่นสะสมยาวนานจนกระทั่งคณะกรรมการมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมมั่นใจแล้วว่า เป็นผู้ที่ “ทำงานเพื่องาน” จริงๆ ซึ่งนอกจากจะต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว จักต้องมีความโดดเด่นในด้านจริยธรรมด้วย ซึ่งในกรณีของ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นอกจากการดำรงตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงามในระดับปัจเจกได้อย่างมั่นคงแล้ว ยังมีผลงานรณรงค์ด้านจริยธรรมในกระแสสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับ ประวัติของ ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี เริ่มต้นจากการเปิดร้านยาให้บริการประชาชนใน อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา อยู่ประมาณ 6 ปี จึงปิดร้านยา มาทำงานเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาของ กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประมาณ 4 ปี ผลงานในขณะนั้นได้แก่ การรณรงค์เรื่องการใช้ยาที่เหมาะสม สนับสนุนการลงขันของประชาชนร่วมกันก่อตั้ง “สหกรณ์ยา” และรณรงค์ในเรื่องสมุนไพรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ควบคู่กับการขจัดยาร้าย เช่น ยาชุด ยาซอง ยาสูตรเอพีซี (ทัมใจ บวดหาย ฯลฯ) เป็นการทำงานทุ่มเทให้กับประชาชนในพื้นที่ “เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน”  อย่างแท้จริง ทำให้รู้ชัดว่า สังคมชนบทไทยมีปัญหาสลับซับซ้อนมาก การแก้ปัญหาในระดับชุมชนด้วยหลากหลายวิธี นับเป็นการเรียนรู้การแก้ปัญหาเชิงระบบบทเรียนแรกๆของชีวิตการทำงานเกือบ 40 ปี ต่อมา

ผลงานล่าสุดในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้เป็นกำลังหลักในการผลักดัน พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนมากกว่า 13 ล้านคน โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่ และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีกระแสสังคม และเกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีมาตรการที่เข้มข้น

สำหรับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม เป็นรางวัลที่มอบให้แก่เภสัชกรที่ทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพสังคมอย่างถึงพร้อมด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการมอบรางวัลนี้ โดยที่ผ่านมาผู้ที่ได้รางวัลนี้คือ (2554) ภก.ภาณุโชติ ทองยัง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. สมุทรสงคราม (2553) ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี และ (2552) ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ตามลำดับ

 

 

ที่มา :  สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code