พื้นที่นำร่องปลูกผักสวนครัว บ้านร่องขุด

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ผักสวนครัว โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พื้นที่นำร่องปลูกผักสวนครัว บ้านร่องขุด thaihealth


กลุ่มผักสวนครัวบ้านร่องขุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อสานต่อโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีสมาชิกจำนวน  30 ครอบครัว และได้ขยายผลทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักปลอดสารพิษ จึงรวมกลุ่มและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านร่องขุด โดยมี อบต.แม่ก๊า สนับสนุนงบประมาณการทำปุ๋ยหมัก 10,000 บาท


ในราวปี 2554 อบต.แม่ก๊า ได้เข้าร่วมเครือข่ายพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านร่องขุดก็ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้วย โดยเน้นกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร การตลาดพืชอาหารปลอดภัย ซึ่งเวลานั้นก็มีคนให้ความสนใจ และเข้ามาดูงานพื้นที่นำร่องปลูกผักสวนครัว บ้านร่องขุด thaihealthในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายพืชอาหารปลอดภัย จึงเริ่มขยายภาคีไปยังหมู่บ้านต่างๆ จนมีสมาชิก 50 ครัวเรือน


ต่อมาในปี 2557 กลุ่มได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ (เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส) ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาด้านสารพิษตกค้างในเลือด ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับสถานบริการวิชาการ คณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผิตผักอินทรีย์ และมีการขยายผลพร้อมกับอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 7 แล้ว


ล่าสุด อบต.แม่ก๊า ได้เสนอแผนงานโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยตำบลแม่ก๊าต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ การใช่สารสกัดจากธรรมชาติในการผลิตพืช การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในพืชและในตัวของเกษตรกรเอง เพื่อมุ่งสู่การผลิตพืชอาหารปลอดภัย รวมไปถึงจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code