พิธีมอบรางวัล Thai Social Enterprise Awards (SE Awards)

featured

เมื่อวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โถงนิทรรศการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานสร้างเสริมกิจการสังคมแห่งชาติ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัล Thai Social Enterprise Awards (SE Awards) ขั้น โดยประกอบด้วย รางวัลเปลี่ยน (Change Awards) รางวัลทำ (Do it Awards) และรางวัลคิด (Think Awards)โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

Shares:
QR Code :
QR Code