พัฒนาแอพคัดกรองตนเอง ตระหนักรู้ป้องกันโควิด-19

ที่มา : คม ชัด ลึก


พัฒนาแอพคัดกรองตนเอง ตระหนักรู้ป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแอพคัดกรองตนเอง เพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนกและความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นคัดกรองตนเองเบื้องต้นนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตนเองและลดความตระหนกและความตื่นกลัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงสาธารณสุข


แอพพลิเคชั่นคัดกรองนี้ จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน โดยอ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความเสี่ยงในการติดเชื้อ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่


โดยแอพพลิเคชั่นนี้มีผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง


สำหรับผู้ที่เป็นกังวลและต้องการประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถเข้าไปประเมินผ่านทาง https://cmsdm.net/Self-Screening/ด้วยการตอบคำถาม 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การมีไข้ 2.การมีอาการสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ 3.การมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนเริ่มป่วย และ 4.การมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19


หลังจากตอบคำถามทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว จะมีการประเมินผลความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.สีเขียว ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 2.สีเหลือง แยกตัวเอง สังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ 3.สีแดง รีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นคัดกรองตนเอง เบื้องต้นนี้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และให้ทันต่อเหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของการ คัดกรอง ฯลฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code