พัฒนาส้วมโรงเรียนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค

หวังลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคอุจจาระร่วงในเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ

 

พัฒนาส้วมโรงเรียนลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะในโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งส้วมในสถานศึกษานับเป็นเป้าหมายที่สำคัญลำดับต้นๆ เพราะหากการสุขาภิบาล และสุขอนามัยไม่ดี จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กนักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงได้

 

          ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาส้วมสาธารณไทยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสะอาดเพียงพอ ปลอดภัย (has) ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนล้างมือทั้งก่อนกินอาหารและหลังการใช้ส้วม เพื่อเป็นการป้องกันอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคอุจจาระร่วงในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบได้มากกว่าร้อยละ 45 และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไทย

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 10-09-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code