พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จ.หนองบัวลำภู

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จ.หนองบัวลำภู thaihealth


การพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค จังหวัดหนองบัวลำภู


ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีระบบ โดยในปี 2561 มีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการรับรององค์กรคุณภาพขั้นสูงและขั้นพื้นฐานจำนวน 222 องค์กร สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภูมีองค์กรผู้บริโภคขั้นสูงคือศูนย์ประสานงานหลักประกันคุณภาพประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 4 บ้านหนองบัวคำแสน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 081-872-2627 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Shares:
QR Code :
QR Code