พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล สู่มาตรฐานสากล

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล สู่มาตรฐานสากล thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ร่วมกับสภาการพยาบาล และสถาบันอุดมศึกษา จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล


รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เปิดเผยว่า สภาการพยาบาล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับวิชาชีพพยาบาล กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของไทย ให้วิชาชีพพยาบาลได้รับการพัฒนาเป็นมาตรฐานสากล โดยยุทธศาสตร์ครอบคลุมถึงการสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายด้านสุขภาพของประเทศ มีส่วนร่วมในการปรับระบบบริการสุขภาพ และการดำเนินการให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ สามารถบริการวิชาชีพได้อย่างอิสระ และมีกฎหมายคุ้มครอง เน้นการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดแผนการผลิตพยาบาลของชาติระดับบัณฑิตศึกษา พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล การกำหนดสาขา ที่เป็นเอกภาพ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลจัดทำหลักสูตร พร้อมส่งเสริมให้พยาบาลได้รับการศึกษาสูงขึ้นกว่าวิชาชีพเฉพาะด้าน เพื่อรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการขยายระบบบริการสุขภาพสำหรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code