“พัฒนาชุมชน” คลอด 3 กลยุทธ์ปราบยาเสพติด

จังหวัดชายแดนใต้ดึง”เยาวชน-องค์กรสตรี” ช่วยหนุน

“พัฒนาชุมชน” คลอด 3 กลยุทธ์ปราบยาเสพติด 

          นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดย ในเบื้องต้น กรมการพัฒนาชุมชนได้วางกลยุทธ์ไว้ 3 แนวทางได้แก่ ให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนที่มาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดจำนวน 33 คนจาก 33 ตำบล เพื่อเป็นแกนนำและพัฒนาเป็นเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนด้วยกัน

 

          นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนด้านการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกลุ่มเยาวชนที่เคยติดยาเสพติด ให้ได้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิดที่ว่า ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

 

          รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการสอบถามข้อมูลตัวแทนผู้นำเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาติดยาเสพติด จะมีสาเหตุมาจากขาดความอบอุ่น และขาดการดูแลและเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ในขณะเดียวกัน คือ ติดเพื่อนทำให้ถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ง่าย กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ประสานงานไปยังกลุ่มองค์การสตรีในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เป็นแม่เข้ามามีบทบาทในการดูแลเด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ปกครองในแต่ละครัวเรือนให้ความเอาใจใส่ และดูแลบุตรหลานของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่ากลยุทธ์ทั้งหมดที่ได้วางกรอบไว้จะช่วยลดและบรรเทาปัญหาการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนให้น้อยลง ควบคู่กับการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วย

         

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update: 16-05-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code