พลิกโฉมใหม่สุขภาพไทย ชู สารภีต้นแบบ “อำเภอสร้างสุข”

สสส. สนับสนุน มช. รพ.สารภี พลิกโฉมใหม่สุขภาพไทย ชู สารภีต้นแบบ “อำเภอสร้างสุข” ผสานเครือข่ายTrueMove H 3G+ และเทคโนโลยีจาก Google พัฒนาแอปพลิเคชั่น SaraphiHealth สร้างการจัดการระบบสุขภาพครั้งแรกของไทย สำรวจข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์  ตั้งเป้า 3 ปี ลดเจ็บป่วยเรื้อรังได้ 20% ฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรังได้ 60%

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กูเกิล โรงพยาบาลสารภี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวโครงการ “อำเภอสร้างสุข” การจัดการสุขภาพมิติใหม่ด้วยเครือข่าย TrueMove H 3G+ และเทคโนโลยีจาก Google ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมการถ่ายทอดสดการเก็บข้อมูลสุขภาวะชุมชนจาก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผ่านเครือข่าย TrueMove H 3G+ และโปรแกรมสื่อสาร Google+ Hangout  มาที่งานแถลงข่าว

โดย ดร.สุปรีดา อดุลย์ยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขลำดับต้นๆ และมักมีอาการแทรกซ้อนทำให้เกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนจำนวนมาก ในขณะที่สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 2,728 คน สสส. จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการ “อำเภอสร้างสุข” เป็นการพัฒนาต้นแบบการทำงานของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ ช่วยจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ นำไปสู่การลดภาระโรค โดยที่ชุมชนสามารถเรียนรู้และวางแผนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยมีอำเภอสารภีเป็นต้นแบบ และเตรียมดำเนินการในอีก 2 พื้นที่คือ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และ อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อให้พื้นที่อำเภออื่นๆ ได้ร่วมเรียนรู้

“โครงการอำเภอสร้างสุข ถือเป็นการยกระดับการบริการสาธารณสุขครั้งแรกของไทย ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกระดับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใน 3 ปี หลังจากการสร้างข้อมูลสุขภาพชุมชนสำเร็จ จะช่วยลดภาระโรคจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง 20% เกิดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบอย่างน้อย 60% ของพื้นที่ นอกจากนี้จะเกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะครอบคลุมทุกมิติในทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ตำบล” ดร.สุปรีดา กล่าว

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การสนับสนุนโครงการอำเภอสร้างสุขสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่จะนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีเครือข่าย 3G ที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ของทรูมูฟ เอช มาใช้พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข ชุมชน และสังคม โดยสนับสนุนซิม 3G+ และ /data package  เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพแบบ realtime นอกจากนี้ ทรูยังได้มอบ แอร์การ์ด 3G และ /data package อีก 13 ชุด ให้แพทย์ของโรงพยาบาลสารภี สามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบ real time แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เครือข่ายทั้ง 12 แห่งของโรงพยาบาลสารภี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งได้มอบชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญา 3G+ พร้อมแพ็กเกจใช้งานให้แก่โรงเรียนและสาธารณสุขชุมชนในถิ่นทุรกันดารแล้วร่วม 2,000 ชุด แบ่งเป็นโรงเรียนกว่า 900 แห่ง และ รพ.สต. รวมถึงแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดูแล รพ.สต.เครือข่ายอีก 141 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ช่วยให้ประชาชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทาง

น.ส.พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิลประเทศไทย กล่าวว่า กูเกิล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีกูเกิลไปใช้ในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อยกระดับสุขอนามัยของชุมชน เช่น กูเกิลแผนที่ ที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลสาธารณสุขของพื้นที่ต่างๆ สามารถแสดงผลในมิติของภูมิศาสตร์สารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือติดต่อสื่อสาร Google+ Hangout ที่ให้ทุกคนได้พูดคุยแบบเห็นหน้ากันได้แบบเรียลไทม์ โดยโครงการนำไปใช้ในการเรียนรู้ ติดตามผล และการให้คำปรึกษา แนะนำด้านสุขอนามัยไปยังชุมชน ที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์

รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า มช. ได้นำ กูเกิล แผนที่มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน “ข้อมูลสุขภาพสารภี” (SaraphiHealth) ทำให้สามารถระบุตำแหน่งพื้นที่หมู่บ้าน และชุมชุนที่ดูแล รวมทั้งสามารถเห็นสภาพพื้นที่อำเภอสารภีผ่าน “สตรีทวิว แอปพลิเคชั่น” ใช้งานง่าย โดยโครงการได้จัดอบรมให้แก่เยาวชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่สามารถเก็บข้อมูลสุขภาวะของประชาชนในอำเภอสารภีได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลที่ได้จะถูกรวบรวมมาจัดเก็บและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ แบบ Realtime ลดความซ้ำซ้อน ความผิดพลาด ลดต้นทุนการบันทึกข้อมูลลงแบบสอบถามกระดาษ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที จากเดิมที่ข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลและรวบรวมไว้ในเอกสารแต่ไม่ถูกนำมาประมวลผล โดยมีเพียงประวัติเฉพาะบุคคลการ แต่แอปพลิเคชั่น SaraphiHealth จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมเชื่อมโยงไปถึงประวัติของบุคคลภายในครอบครัว ทำให้พยากรณ์โรคของคนในครอบครัว หรือชุมชนนั้นๆ ได้

นพ.จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบัน อำเภอสารภี มีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 627คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การสร้างข้อมูลสุขภาวะชุมชนจะนำไปสู่การนำปัญหามาเป็นตัวตั้งและจัดบริการสุขภาพให้ตรงกับสภาพปัญหาในชุมชน เพราะบริบทของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังทำให้มีข้อมูลที่ครอบคลุม เช่น คนในครอบครัวมีความเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคทางกรรมพันธุ์หรือไม่ ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรือสภาพสิ่งแวดล้อม ที่พักอาศัย ซึ่งเป็นเรื่องของอาชีวอนามัย ก็จะถูกรวบรวมไว้และนำไปสู่การประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น อบต. อบจ. เพื่อจัดทั้งบริการสุขภาพ การรณรงค์ ป้องกันปัญหาที่ตรงจุด ซึ่งการมีข้อมูลที่เที่ยงตรงทำให้เกิดการทำงานได้ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก สามารถวางแผนจัดลำดับความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ