พลัง อสม. ร่วมใจช่วยกันทำบ้านปลอดบุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


พลัง อสม. ร่วมใจช่วยกันทำบ้านปลอดบุหรี่ thaihealth


โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม.มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่  ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานของ อสม. ในโครงการสร้างกระแสทำหมู่บ้านปลดบุหรี่และบ้านปลอดบุหรี่  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นจริงในอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง ผ่าน รพสต. จำนวน 27 แห่ง 3 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี อสม.เข้าร่วมจำนวน 326 คน


ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสช.) กับเครือข่าย อสม. ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้รับทราบ และตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาสูบและการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งที่ต้องให้การบำบัดรักษา และช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคและเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน


พลัง อสม. ร่วมใจช่วยกันทำบ้านปลอดบุหรี่ thaihealth


จากการระดมความคิดให้แต่ละหมู่บ้านได้คิดรูปแบบกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นในชุมชนเพื่อเป็นการปฏิบัติจริง ต่างก็จะได้นำไปปรับใช้กับวิถีของชุมชน งานบุญประเพณีท้องถิ่น ซึ่งบางหมู่บ้านจะได้เริ่มจัดในช่วงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ …ก๊อก ก๊อก ก๊อก เป็นการรณรงค์ไปตามบ้านเพื่อเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่… ทั้งนี้ทั้งนั้น ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเริ่มจากพ่อบ้านที่อยู่ในบ้านก่อน อีกทั้ง ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านก็ได้ประกาศเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกบ้านอีกด้วย การนำเอาเรื่องบุหรี่เข้าไปใส่ไว้ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เป็นการติดตามและประเมินผลงานด้วย


เพราะการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ จะส่งผลให้ชุมชนปลอดบุหรี่ไปด้วย เรายังคงคาดหวังว่า อสม.1 คน สามารถช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ 1 คน นั่นคือฝันที่เป็นจริง ทาง smartonline จะได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมในระยะต่อๆ ไป สังคมปลอดบุหรี่ ทุกคนมีส่วนร่วม ….

Shares:
QR Code :
QR Code