พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

“…งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้ง องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป…”

 

 

 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ วังท่าพระ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓

 

 

 

 

“…ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดี อย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริม รักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าว หน้าของประเทศ…”

 

 

 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพะราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

 

 

 

 

“…โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำ เป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปโบราณคดี เป็นการแสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวน รักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วน รวมของชาติไว้ตลอดกาล…”

 

 

 

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส

ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔

 

 

     

 

“…การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการ ศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนิน ควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอด จนถึงความเจริญของประเทศ มีทั้งทาง วัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมี ประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกัน…” 

 

 

 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยศิลปกร

ณ วังท่าพระ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๙

 

 

 

 

“….ชาติไทยเรานั้นได้มีเอกราช มีภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง มาช้านานหลายศตวรรษแล้ว ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสียสละอุทิศชีวิต กำลังทั้งกายและใจ สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เพื่อพวกเรา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงทนถาวร เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังต่อไป ข้าพเจ้าเห็นว่าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชี้ให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์ของชาติไทยเรา เป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันทะนุถนอมบำรุงรักษาอย่าให้สูญสลายไป…

 

 

 

 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๗

 

 

 พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

Update 04-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code