พม.ห่วงเด็กชายแดนภาคใต้ถูกชักจูง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคม และเป็นห่วงเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกชักจูงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า จากวันเด็กที่ผ่านมา ทำให้สังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้งจากการกระทำของผู้ใหญ่ ความรุนแรงในครอบครัว จนอาจนำไปสู่การกระทำผิดรวมถึงเด็กไร้สัญชาติ ซึ่ง พม.ได้แบ่งการดูแลเด็กแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น เด็กพิการจะเริ่มดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียน มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการตามขีดความสามารถ ถ้าเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง จะรับมาเลี้ยงในสถานสงเคราะห์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ส่วนเด็กที่กระทำผิด จะมีกระบวนการอบรมดูแลร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว เพื่อปลูกฝัง ดูแลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยได้แสดงความเป็นห่วงเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะยังไม่ประสบปัญหาร้ายแรง แต่เด็กบางกลุ่มที่ถูกชักจูงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะออกมาก่อความรุนแรงได้

 

 

ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ