พม.รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น”ไม่ทนต่อการทุจริต”

ที่มา :  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


พม.รวมพลังต้านคอร์รัปชั่น”ไม่ทนต่อการทุจริต” thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 400 คน ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์


พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ด้วย ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (The United Nation: UN) ได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล สำหรับในปีนี้ ประเทศไทย โดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต


 สำหรับกระทรวง พม. โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินโครงการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)”เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวง พม. ได้รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดีตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการโดยยึดความซื่อสัตย์สุจริต อุตสาหะ เสียสละ เที่ยงตรง โปร่งใสตรวจสอบได้ กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมนำจิตใจและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ

Shares:
QR Code :
QR Code