พม.ชี้เด็กเร่ร่อนกลุ่มเสี่ยงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูง

พม.ชี้เด็กเร่ร่อนกลุ่มเสี่ยงตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงแนะทุกภาคสร้างความรู้-ความเข้าใจเรื่องเพศ

 

street children

 

นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นับเป็นปัญหาทางสังคมที่น่าเป็นห่วงและต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยพบเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึงร้อยละ 13.55 จากมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 10.55 และในประเทศไทยมีแม่วัยเยาว์อายุ 15-19 ปี มากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสองของโลก โดยกลุ่มเสี่ยงหนึ่งก็คือ “เด็กเร่ร่อน” ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมทางเพศ คือ เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ถูกทอดทิ้ง ขาดพื้นฐานความรักจากครอบครัว รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ประกอบกับต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีพัฒนาการและการเรียนรู้ทางเพศศึกษาอย่างไม่เหมาะสม และในทางจิตวิทยาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในสภาพของการขาดรัก (inadequacy) จึงต้องการสร้างความผูกพันกับทุกคนที่มีโอกาสใกล้ชิด และอยู่ในวังวนของการมีพฤติกรรม “เสี่ยง ซิ่ง กล้า สนุก”ทางเพศ โดยองค์กรเครือข่ายเพื่อเด็กเร่ร่อนคาดการณ์ว่า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป จะมีเด็กเร่ร่อนทั้งเด็กไทยเด็กต่างด้าวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยจำนวนกว่า 30,000 คน ด้วยเหตุนี้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กเร่ร่อนจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เกิดเป็นปัญหาการทำแท้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การถูกทอดทิ้งและการเปลี่ยนคู่อย่างอิสระ จนนำไปสู่การเกิดสภาพแม่วัยเยาว์ที่ยังขาดวุฒิภาวะในการปกป้องดูแลตนเอง

นางนภากล่าวต่อว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการให้คำปรึกษาเรื่องเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะอย่างมากเนื่องจากเด็กกลุ่มดังกล่าวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง เปราะบาง และยั่วยุให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ตลอดเวลา การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กเร่ร่อนฯนี้ จึงถือเป็นการตอบสนองนโยบายของชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กเร่ร่อน และเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาและสภาพปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมของเด็กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ