พบสารเร่งเนื้อแดงน้อยลง เน้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่มา : www.naewna.com


พบสารเร่งเนื้อแดงน้อยลง เน้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เผยพบย่าฆ่าแมลงและสารเร่งเนื้อแดงในอาหารน้อยลง เน้นเฝ้าระวังตรวจอย่างต่อเนื่อง รับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ร่วมกันดำเนินการใน 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาตรวจสอบ ตรวจติดตาม เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร และมีระบบประสานงานกับหน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยภายในประเทศ และเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ (INFOSAN Secretariat) เพื่อรับมือความปลอดภัยด้านอาหารในภาวะฉุกเฉิน


ผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร 2 ส่วน คือ1.มาตรฐานของสถานที่ผลิตอาหารและจำหน่ายอาหาร อาทิ แปลงเพาะปลูก ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารตลาดค้าส่ง ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า/ร้านอาหาร แผงลอย พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณร้อยละ 80 ส่วนที่ 2 เป็นการตรวจหาสารปนเปื้อนอันตราย ผลการเฝ้าระวังระหว่างปี 2551-2557 พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงมีแนวโน้มการปนเปื้อนลดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 มีการตกค้างของยาฆ่าแมลงร้อยละ 5.32 ลดลงเหลือร้อยละ 3.37 ในปี 2557


ส่วนสารเร่งเนื้อแดงลดลงจากร้อยละ 1.86 เหลือ 0.26 บอแรกซ์ ฟอร์มาลดีไฮด์สารกันรา สารฟอกขาวมีแนวโน้มคงที่ ส่วนเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส จากร้อยละ 4.31 เป็นร้อยละ 11.91 ซึ่งจะเร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาและสร้างความปลอดภัยอาหารให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ต่อไป


ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนบูรณาการการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ทั้งในประเทศและนำเข้า โดยเตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก คาดว่าจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกันยายน 2559 นี้ รวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ อบรมและทดสอบความชำนาญระบบการตรวจเฝ้าระวังอาหาร สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนภัยผู้บริโภค การเฝ้าระวังสถานการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการในพื้นที่ทั่วไปและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยสุ่มตรวจร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เป็นต้น


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code