พบผู้ป่วย 5 โรคเรื้อรัง สูงกว่า 11 ล้านคน สธ.เร่งหาวิธีป้องกัน

 

สธ. เผยประชาชนป่วย 5 โรคเรื้อรัง สูงกว่า 11 ล้านคน และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  เร่งปรับพฤติกรรมผู้ป่วยในเรื่องการบริโภค เพิ่มการออกกำลังกาย ลดเครียด ลดการดื่มสุราและบุหรี่

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ความสำคัญกับงานควบคุมป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชน โดยเฉพาะโรค 5 โรคไม่ติดต่อ ที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลไม่เหมาะสม ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพอันดับแรกของประเทศ ข้อมูลในปี 2552 มีคนไทยป่วยจาก 5 โรคนี้ประมาณ 11 ล้านคน และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าหากคนไทยป่วยเป็นโรคดังกล่าว 18 ล้านคน ประเทศไทยจะต้องสูญเสียงบประมาณค่ารักษาประมาณปีละ 335,359 ล้านบาท

“ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ลดเครียด ลดละการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 50% ของผู้ป่วย และรณรงค์ตรวจคัดกรองโรค ครอบคลุมประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 90% โดยให้ รพ.สต.ที่มี 9,750 แห่งทั่วประเทศ เป็นกำลังหลักร่วมกับ อสม.ในพื้นที่รวมประมาณ 1.2 ล้านคน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนให้มีอายุยืนได้ตามเป้าหมายคือ 80 ปีในอีก 10 ปี ซึ่งขณะนี้ค่าเฉลี่ยอายุคนไทยคือ 75.6 ปี ขณะเดียวกันจะเร่งยกมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีกว่า 70,000 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงาน ทันตาภิบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และนักวิชาการสุขาภิบาล ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ใน รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด ศูนย์/กรมวิชาการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยเสนอให้มีร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ” น.พ.ชลน่านกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง                                                                                         

Shares:
QR Code :
QR Code