ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (Webmaster) อัตราจ้างเหมาบริการ

ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ (Webmaster) อัตราจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สังกัด สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท (ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ดูแล แก้ไขและพัฒนา Backend และ Frontendผ่านระบบเว็บไซต์ ของบริษัท หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. วางแผน ปรับแต่งส่วนต่างๆของเว็บไซต์เองได้
 3. สามารถใช้ภาษาเขียนโปรแกรมได้
 4. วิเคราะห์และวางแผนในการเพิ่มปริมาณของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ มีความรู้ด้านการใช้งานให้ทันสมัยและเหมาะสมโดยใช้ Google Analytics, AdWords, Webmaster tools หรือเครื่องมืออื่นๆ
 5. วิเคราะห์ Keyword (คำค้นหา) ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์และช่องทางอื่นของบริษัท
 6. พัฒนา UX/UI เว็บไซต์ของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการได้
 7. อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ (ณ ปัจจุบันทีม BD สามารถอัพเดทข้อมูลได้ในส่วนของ หลักสูตร, คลังความรู้ (บทความ e-Book วีดิโอ), ข่าวสาร, และรูปภาพสไลด์ทั้งหมด)
 8. Support การใช้งานของทีม และ User

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา การออกแบบกราฟิก , ดิจิทัลอาร์ต , มัลติมีเดียดีไซน์ , Computer Graphics & Multimedia หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจากวันที่สมัคร)
 3. ประสบการณ์ในการทำงานรวมไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการระบบเว็บไซต์ หากมีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานการจัดฝึกอบรม (In-House Training) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน รวมไปถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ ในการออกแบบและปรับปรุง เกี่ยวกับเว็บไซต์หน่วยงาน
 6. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 7. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) หากเคยเขียนงานวิชาการภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 1 – 31 ธ.ค. 66 www.thaihealth.or.th , Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 ม.ค. 67 แจ้งผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ 10 ม.ค. 67 ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM TOWER
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ม.ค. 67 แจ้งผ่านทาง e-mail ที่ใช้สมัครงาน

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

หมดเขตรับสมัครวันที่  31 ธันวาคม 2566

Shares:
QR Code :
QR Code