ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ (web content)

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ (web content)

ประจำทีมเว็บไซต์ สสส.

จำนวน 1 ตำแหน่ง

วัตถุประสงค์

                      พัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ ในทุก Platform ให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน ผลิต content เผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ รวมถึงเป็นคลังความรู้ และดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกับพันธกิจฝ่ายสื่อสารองค์กร สสส.

                      เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยการสร้าง content สุขภาวะ ให้เหมาะสม ตรงประเด็น เข้าถึงง่าย นำไปสู่การสร้างเสริมและนำนวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

                      1. สืบค้น หาไอเดียใหม่ๆ สร้างเนื้อหา และรวบรวม content ที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขภาวะ ให้เชื่อมโยงและเหมาะสมกับแบรนด์ ตามแผนงานที่วางไว้ โดยสื่อสารผ่านสื่อ Social Media เช่น WebSite, Facebook, Twister, youtube, Instragram, Tiktok และอื่นๆ

                      2. ออกแบบภาพ พร้อมแคปชั่น, เขียนบทความทันกระแส (แบบยาวและสั้น), จัดทำสคริปต์ไลฟ์สด, ถ่าย/ตัดต่อ เบื้องต้น รวมถึงสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมในแต่ละแฟลตฟอร์ม เชื่อมโยงให้เข้ากับงาน ครอบคลุมเนื้อหาหลายประเภทที่เกี่ยวกับสุขภาวะ

                      3. เวรประจำวัน คัดเลือก และควบคุม ดูแล คอนเทนต์ขึ้น บนแฟลตฟอร์มต่างๆ และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มให้เป็นปกติ

                      4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ภาคสนามทั้ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูล และสถิติ ข่าวสารเกี่ยวกับ สสส. และภาคี

                      5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

                      1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ​หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หากผ่านงาน สายนักข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                      2. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Creative งานได้ ติดตามเทรนด์ต่างๆ บน Social media อยู่เสมอ

                      3. ใช้ Program Photoshop, Microsoft office, canva, capcut หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                      4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

                      5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริการจัดการงานหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 4 มี.ค.67 เป็นต้นไป www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สอบสัมภาษณ์ มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*หมายเหตุ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของบริษัทฯ

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

อีเมล์ [email protected]

 

**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: