ผู้ช่วยนักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ

ประกาศด่วน!!!

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านระบบการบริหารงานโครงการย่อยของแผนงานฯ ที่รับทุนจาก สสส.ด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสุขภาวะ
 • ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกับภาคีผู้รับทุน สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ สรุปรายงานเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแผนงานฯ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อัตราเงินเดือน

:   16,000 – 18,000 บาท

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร

มาที่ ทาง Email : [email protected]

(โดยระบุว่าหัวข้อว่า สมัครงานผู้ช่วยนักวิชาการบริหารโครงการ)

 

สิ้นสุดการรับสมัคร 30 มิถุนายน 2567

Shares:
QR Code :
QR Code