ผุดนวัตกรรมสื่อ ส่งคู่มือครู ศพด.

/data/content/24286/cms/e_defhjnptvxyz.jpg


          เตือนภัยคุกคามสมอง "เด็กปฐมวัย" ศูนย์วิจัยรามาฯ ผุดนวัตกรรมสื่อ-ส่งคู่มือครู ศพด.


          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาการจัดการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย : ความเหลื่อมล้ำและช่องว่างของระบบ ในงาน "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" โดยนางงามตา รอดสนใจ จากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี กล่าวว่า จากการศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) พบว่า สาเหตุสำคัญเกิดจากขาดการจัดการความปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 เรื่อง คือ อาคาร ผลิตภัณฑ์ การเดินทาง ระบบป้องกันภัยจากบุคคล กิจกรรมการเรียนรู้ และระบบฉุกเฉิน ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสมองของเด็ก


          นางงามตากล่าวต่อว่า สาเหตุ 4 ประการที่ทำลายสมอง คือ 1.สมองบาดเจ็บ จากการโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย เล่นกีฬา เครื่องเล่นล้มทับ มวยเด็ก สเกตบอร์ด 2.สมองขาดออกซิเจน จากการจมน้ำ และสิ่งอุดตันทางเดินหายใจ และสิ่งของรัดคอ 3.สารพิษทำลายสมอง ได้รับสารตะกั่วจากโรงงาน สี ของเล่น ควันบุหรี่ และ 4.สมองถูกทำลายเชื่อมโยงเซลล์ประสาท จากโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สื่อเทคโนโลยีติดต่อเป็นเวลานาน


          "สื่อชุด "สิ่งของกับสมองเด็ก" เป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ความสำคัญกับสมองของเด็ก โดยจัดทำเป็นแผนการจัดประสบการณ์ 4 เรื่อง คือ 1.สมองกระทบกระเทือน 2.สมองกับออกซิเจนเป็นเพื่อนกัน 3.เมื่อสมองติดเกม และ 4.สมองเป็นพิษ เป็นลักษณะเรื่องเล่าคล้ายนิทาน ซึ่งบอกตั้งแต่วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน การเตรียมการ อุปกรณ์ การสรุป และการประเมินผล โดยคาดหวังให้ครูพี่เลี้ยงใน ศพด. นำไปจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้ส่งชุดสื่อ 4 เรื่อง และคู่มือการสอน "สิ่งของกับสมองเด็ก" ให้กับ ศพด.ที่ร่วมโครงการแล้ว" นางงามตากล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต  

Shares:
QR Code :
QR Code