ผักผลไม้พบสารเคมีตกค้างมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : ไทยโพสต์


ผักผลไม้พบสารเคมีตกค้างมีโทษทั้งจำทั้งปรับ thaihealth


แฟ้มภาพ


ลงพื้นที่ตลาดไท ตรวจเข้มผักผลไม้ ทั้งจำหน่ายและนำเข้า ด้าน อย.ฮึ่มถ้ามีสารเคมี ตกค้างเกินมาตรฐานกำหนดเจอโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท แต่ถ้ามีผลต่อสุขภาพผู้บริโภค มีโทษจำคุก 20 ปี ปรับ 20,000 บาท


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำ หน่ายผักผลไม้นำเข้า และโครงการผักร่วมใจ ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศ โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการบูรณาการร่วมกันในการกำกับดูแลผักและผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศ และการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างตลอดห่วงโซ่ครอบคลุมตั้งแต่การปลูก การคัดบรรจุ การจำหน่าย การบริโภค ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในเรื่องการปลูก ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามระบบจัดการคุณภาพ (Good Agriculture Practices : GAP) พืช ซึ่งจะมีเกณฑ์ที่ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีทำการเกษตรอย่างเข้มงวด แต่อาจมีเกษตรกรบางรายที่พบการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องอยู่บ้าง


โดยกรมวิชาการเกษตรได้แจ้งผลการตรวจพบสารเคมีทำการเกษตรที่เกินมาตรฐานให้เกษตรกรทราบเพื่อนำไปปรับปรุงและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามายังกรมวิชาการเกษตร หากตรวจพบปัญหา กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาให้พักใช้ใบรับรองแหล่งผลิตพืช แต่หากเป็นแปลงใหม่ที่มีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด กรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกใบรับรอง GAP ให้เกษตรกรรายนั้น หรือหากตรวจพบวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง จะสั่งเพิกถอนใบรับรอง และสารวัตรเกษตรจะติดตามตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ หากพบการกระทำผิดจะแจ้งเรื่องส่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อย.ได้ออกคำชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร ทั้งที่ผ่านการนำเข้า สถานที่คัดบรรจุ รวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตร และการแสดงฉลากของผักและผลไม้ ณ ด่านอาหารและยา สถานที่คัดและบรรจุและสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงกระบวนการคัดและบรรจุ ณ สถานที่คัดและบรรจุทั่วประเทศอีกด้วย ซึ่ง อย.ได้ชี้แจงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ได้แก่ เครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการคัดและบรรจุ ผู้นำเข้า ส่งออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ทราบเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา หากตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินค่ามาตรฐาน จะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท แต่หากมีปริมาณสารพิษตกค้างในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับสูงสุด 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ประชาชนสามารถเลือกซื้อผักผลไม้ โดยดูจาก QR Code ที่ฉลากได้.

Shares:
QR Code :
QR Code