ผลสำรวจคนไทยป้องกันโควิดเพิ่มขึ้น เมื่ออยู่รวมกลุ่มกัน

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

แฟ้มภาพ

                 สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น โดยผลการสำรวจอนามัยโพล ในเดือนสิงหาคม 2565 พบว่าประชาชนยังคงปฏิบัติพฤติกรรมสุขอนามัย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เมื่อมีอาการป่วย หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

                 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพล ในเดือนสิงหาคม 2565 แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากมากขึ้น จากร้อยละ 94.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.5 โดยเหตุผลที่สวมหน้ากากมากขึ้นเนื่องจากเข้าสถานที่หรืออาคารปิดใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้เสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นพบมีการล้างมือเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.9 เป็นร้อยละ 88.4 เพราะต้องหยิบจับสิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น

                 และพบมีการเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.3 เป็นร้อยละ 87.2 โดยมีสาเหตุเพราะจะต้องไปเจอกลุ่ม 608 หรือพบเจอคนที่ไม่รู้จัก จึงต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลการสังเกตเห็นผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคพบว่า พบเห็นเด็กนักเรียนสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 93.3 เห็นประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ร้อยละ 92.7 ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า ร้อยละ92.2 สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับผู้อื่น

                 “ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศดีขึ้น มีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้นแต่เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันตนเองจากความเสี่ยง ประชาชนยังคงพึงปฏิบัติพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่อมีอาการป่วยเมื่อร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หมั่นล้างมือเป็นประจำเมื่อสัมผัสสิ่งของ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่แออัดพร้อมทั้งควรตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการน่าสงสัย หรือตรวจหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงสูง 3-5 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code