ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2 ชวนเรียนรู้นอกห้องเรียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจาก สสส.


ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2 ชวนเรียนรู้นอกห้องเรียน thaihealth


สสส. เปิดโลกกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" โดย สสส. ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การเรียนรู้ในห้องเรียนควรส่งเสริมให้คู่ขนานไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีผลสำรวจจากเด็กกว่า 2,000 พบว่า เด็กกว่าร้อยละ 42 รู้สึกว่าไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์เพียงพอ และอยากให้ทางรัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งทางสสส. ได้ประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ ได้แก่ อันดับ 1 เข้าค่าย 45% อันดับ 2 ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 22.4% และ อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9% จากข้อมูลดังกล่าวจึงนำมาสู่โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ช่วงปิดเทอมช่วยสร้างคุณค่าให้กับเยาวชนที่จะเป็นพลังของชาติในอนาคต


ปิดเทอมสร้างสรรค์ ปี 2 ชวนเรียนรู้นอกห้องเรียน thaihealth


ทั้งนี้ สสส.ร่วมกับภาคีร่วมมือกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศิลปากร มิวเซียมสยาม ทีเคพาร์ค สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์กรภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เทสโก้โลกัส คิสซาเนีย อะเดย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายนับเราด้วยคน มิวสิคแชร์ลิ่ง สนใจดูรายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter:pidterm

Shares:
QR Code :
QR Code