ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก

ที่มา : แฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก thaihealth


ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก


บ้านร้องลึก อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ภายใต้มีคณะทำงาน 16 คน นำทีมโดย ผญ.สมศักดิ์ ย่าป่าคาย และ ผอ.ลัดดา เหล็กมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง ช่วยหนุนเสริมให้ทุกหลังคาเรือนดำเนินการปลูกและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน (192 ครัวเรือน) ครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักได้ถึงสัปดาห์ละ 70 บาท นอกจากนี้ยังมีการทำน้ำหมักหน่อกล้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้แทนการใช้สารเคมี เพื่อใช้ในแปลงผักหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือนตามฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันผักที่ปลูกแจกจ่ายเพื่อนบ้าน และส่งขายตลาดในชุมชนเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกทางด้วย


ปลูกและกินผักปลอดสารเคมีที่บ้านร้องลึก thaihealth


จากการขับเคลื่อนภายในชุมชนเล็กๆ ก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง ส่งผลให้ผักปลอดสาร กลายเป็นทางเลือกที่ทุกคนยอมรับว่าปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

Shares:
QR Code :
QR Code