ปลุก-ใจ-เมือง (Spark-U) ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ปลุก-ใจ-เมือง (Spark-U) ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ thaihealth


แฟ้มภาพ


จ.ขอนแก่น จัดงานปลุกพลังคนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง “ปลุก-ใจ-เมือง (Spark-U) จุดประกาย ปลุกคนให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง เพื่อหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน


ที่หอศิลป์ตลาดต้นตาล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานปลุก-ใจ-เมือง #อีสานม่วนสุข 5+1 (“เฮ็ดฮักฮัก”HeadHugHeart) ที่จะมาจุดประกายปลุกคนให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง เพื่อหวังให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคนในชุมชน มาร่วมกันปลุกใจเมือง ปลุกใจคุณและปลุกใจเรา พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาภายใต้ประเด็น “การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 10 ขอนแก่น และนายอภิชาต  นามโยธา ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปร่วมงาน


ทั้งนี้ โครงการ Spark-U ปลุกใจเมือง อีสานบ้านเฮาม่วนสุข เป็นการปฏิบัติการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างวิถีสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่ใช้ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดีคือ สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดี เป็นการสร้างพลเมืองตื่นรู้และมีส่วนร่วม โดยปฏิบัติการปลุก-ใจ-เมืองอีสานบ้านเฮาม่วนสุข เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นโครงการที่ต่อยอดเพื่อสร้างความร่วมมือ และการรวมตัวของภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านการพัฒนาชุมชน กลุ่มสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนานักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มคนทำงานพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ กลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน


โดยมีเป้าหมายแรกเริ่มคือการสร้างพื้นที่รูปธรรมที่เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่กลางในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนอีสานทุกเพศทุกวัย ผ่านกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูพัฒนาและออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีอยู่ในชุมชน ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code