ปลุกพลัง “เยาวชน” ร่วมสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่

      “นักเรียน” เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียน เป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และน่าสนใจ เพราะนักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนต้องการได้ดี


  ปลุกพลัง


    เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงได้นำร่องจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำขึ้นในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา และกรุงเทพฯ จังหวัดละ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวมมีนักเรียนผ่านการอบรม 400 คน


      เครือข่ายครู ฯ เลือกใช้หลักสูตรการอบรม 2 วัน 1 คืน และเนื่องจากเป็นการอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมมาจากหลายโรงเรียน กิจกรรมวันแรกจึงต้องเริ่มจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ละลายพฤติกรรม เปิดความกล้า พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ-ผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงกลางคืนของวันแรก และเป็นกุศโลบายที่กระตุ้นให้นักเรียนสนุกที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากนั้นจึงเพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ให้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม ซึ่งเน้นที่ให้นักเรียนเข้าใจเรื่องบุหรี่อย่างถ่องแท้มากที่สุด จึงได้ให้นักเรียนเขียนคำถามเกี่ยวกับบุหรี่ที่อยากรู้ ซึ่งพบว่าเป็นคำถามที่คนที่ไม่ได้คลุกคลีกับงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มักสงสัย เช่น บุหรี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร รู้ว่าบุหรี่ไม่ดีทำไมคนถึงยังสูบ ทำไมไม่เลิกขายเลิกผลิต ฯลฯ ซึ่งหากยังไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ การจะไปถ่ายทอดเรื่องบุหรี่ให้กับคนอื่นต่อก็จะเกิดความไม่มั่นใจ


    ปลุกพลัง   จากนั้นวิทยากรจะช่วยคลายข้อสงสัยเรื่องบุหรี่ด้วยกระบวนการฐานกิจกรรม และการถาม-ตอบอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน


     กิจกรรมช่วงกลางคืนเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่นักเรียนจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องบุหรี่ กระบวนการนำเสนออย่างมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดเวลาให้กลุ่มละ 10 นาทีในการทดลองถ่ายทอดเรื่องบุหรี่ให้คนอื่นเข้าใจและมีส่วนร่วม


     กิจกรรมวันที่สอง เป็นการเติมเต็มในเทคนิคการนำเสนอให้น่าสนใจ เช่น เทคนิคการตีโจทย์ให้แตก เพื่อให้การจัดกิจกรรมตรงกลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับช่วงวัย ได้สาระตามที่ต้องการ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยปิดท้ายการอบรมด้วยการเขียนสิ่งที่อยากกลับไปทำให้เกิดขึ้นจริงที่โรงเรียนของตนเอง


 


 


     ที่มา: เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่


     ภาพประกอบจากเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code