ปรับแนวคิด ชีวิตมีสุข

          คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนภายใต้ชื่อ "ปรับเปลี่ยนแนวคิด…ชีวิตมีสุข" มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้และทักษะการป้องกันและดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองให้แก่ประชาชน ล่าสุด สสส.เผยพบคนทำงานกว่าร้อยละ 65 เสี่ยงภาวะเครียดและโรคซึมเศร้าจากการทำงานสูงขึ้น โดยกิจกรรมจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี


/data/content/26484/cms/e_hlmoquvz3689.jpg


          รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า "วันที่ 1-7 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้ทีมสหวิชาชีพจิตเวชซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช., หอผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และห้องตรวจผู้ป่วยจิตเวช งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ซึ่งเป็นทีมงานหนึ่งที่รับผิดชอบในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจิตสังคม ด้วยเหตุนี้ได้เล็งเห็นว่าการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเครียด มีสาเหตุมาจากนานัปการไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ ปัญหาสังคม การเมือง และที่หลีกหนีไม่พ้นอย่างหนึ่งนั่นก็คือ ความเครียดอันเกิดจากการประกอบอาชีพหรือการทำงาน


          จากการสำรวจของเอแบคโพลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ล่าสุดพบสภาพปัญหาของคนทำงานกว่าร้อยละ 65 มีปัญหาความเครียดอันเนื่องมาจากการทำงาน และปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ สุขภาพ หรือแม้แต่ผลการทำงานที่ลดน้อยลง ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันจำนวนคนทำงานที่มีภาวะโรคจิตและโรคซึมเศร้ามีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและสุขภาพจิตของคนทำงานกลุ่มดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศร้อน/data/content/26484/cms/e_ekpqruz12478.jpgทำให้อารมณ์ร้อน หงุดหงิดและฉุนเฉียวมากขึ้นหรือลักษณะของงานอาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานในส่วนที่ไม่ชอบ มีลักษณะขัดกับบุคลิกภาพหรือทำงานในส่วนที่ต้องรองรับอารมณ์คนอยู่ตลอดเวลาโดยวิธีการแก้ไขความเครียดจากการทำงานเริ่มต้นจาก "ความสุขอยู่ที่มุมมอง" การมองปัญหาในแง่มุมใหม่ ที่ไม่เคยมองมาก่อน เป็นการกระตุ้นให้รู้สึกว่าปัญหานั้นไม่ได้รุนแรงเกินไปจนแก้ไขอะไรไม่ได้ สร้างกำลังใจ เตือนสติในการแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแก้ปัญหา แม้บางปัญหาอาจจะแก้ไขยังไม่ได้ แต่ก็จะทำให้คนเรามีสติและเรียนรู้อยู่ร่วมกับปัญหาด้วยความรู้สึกที่ไม่ทุกข์มากจนเกินไป"


          สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง "การเปลี่ยนปรับแนวคิด…ชีวิตมีสุข", การประเมินภาวะความสุขเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, กิจกรรมประเมินด้วยเครื่อง HRV, กิจกรรมฝึกผ่อนคลายจิตใจและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยจิตเวช โดยประชาชนและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้และความสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code