ประชุม Executive Meeting

featured

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้จัดการประชุม Executive Meeting สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ Executive Partnership (Co-Management Project) จากผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และผู้แทนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ผลการดำเนินงานจากโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Leadership for Social Change)โดย ผู้จัดการโครงการและผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ 1 (นปปส. 1) และรุ่นที่ 2 (นปปส. 2) และรุ่นที่ 3

Shares:
QR Code :
QR Code