ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

SEATCA

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (Southeast Asia Tobacco Control Alliance – SEATCA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “นวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” (Fellowship : Innovative Financing For Health Promotion) โดยนายพิทยา จินาวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า การเกิด สสส. ในปี 2544 นับเป็นการจัดตั้งกลไกนวัตกรรมทางการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพครั้งแรกในไทยและในเอเชีย และการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตลอด 22 ปี ของ สสส. นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของการพัฒนาด้านระบบสุขภาพ โดย สสส. ได้วางเป้าหมายด้านการต่างประเทศ ในระยะ 5 ปีต่อไป 2566-2570 ขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะ ผ่านบทบาทศูนย์การเรียนรู้ระดับนานาชาติ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพสร้างเสริมสุขภาพให้กับไทยและประเทศกำลังพัฒนา สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลกของไทย (Thailand Global Health Action Plan 2021-2027) ที่มุ่งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำด้านสร้างเสริมสุขภาพของในระดับสากล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=332938

Shares:
QR Code :
QR Code