ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล


ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง  thaihealth


การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยใช้เครื่องมือการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation : EE)


ช่วง ทบทวน Vision / ทบทวน KRA ,KPI เพื่อให้แต่ละจังหวัด เห็นเป้าหมาย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานร่วมกันในทีม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันทั้งด้าน Vision , KRA ,KPI โดยผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันแล้ว


มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา จ.สมุทรสงคราม จ.น่าน และ จ.ศรีสะเกษ ประเมินผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ตามเป้าหมายโครงการ และกระบวนการทำงานของตนเองจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ เพื่อให้ห็นข้อท้าทายและได้แนวทางในการพัฒนายกระดับโครงการในระยะต่อไปให้สามารถบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้ดีขึ้น


ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลเสริมพลัง โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ วันที่ 16-17 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code