ประชารัฐร่วมใจ เสริมความปลอดภัยทุกเส้นทาง

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ประชารัฐร่วมใจ เสริมความปลอดภัยทุกเส้นทาง thaihealth


แฟ้มภาพ


ประชารัฐร่วมใจ…หนุนมาตรการองค์กร ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง


อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียกับประเทศไทยมากถึงกว่า 230,000 ล้านบาทต่อปี (2.81 % ของ GDP) และทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 12,000 คนต่อปี ยังไม่นับผู้บาดเจ็บและพิการอีกเป็นจำนวนมาก และ 1 ใน 3 ของผู้ที่เสียชีวิตเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ความสูญเสียดังกล่าวเป็นรากฐานที่สำคัญที่นำไปสู่ปัญหาความยากจน และปัญหาอื่นๆ อีกมาก คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 จึงได้กำหนดให้ ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563


เมื่อประชารัฐเพื่อสังคมคือกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีคณะทำงานย่อยในแต่ละด้านร่วมกำหนดเป้าหมาย และวางแนวทางดำเนินงานร่วมกัน อีกหนึ่งรูปธรรมการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานฯ ในด้านความปลอดภัยทางถนน จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ภายใต้ประชารัฐเพื่อสังคมขึ้น


โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ "สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" เน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของหน่วยงานและผู้รับจ้างขนส่ง สร้างความตระหนักและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ แนวปฏิบัติด้านการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกครอบครัวเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสู่สังคมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรภายในและต่อสังคม กำหนดมาตรการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนร่วมผลักดันให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรมียานพาหนะที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ต่อพ่วง และการบำรุงรักษาที่ดีเพื่อความปลอดภัย


ประชารัฐร่วมใจ เสริมความปลอดภัยทุกเส้นทาง thaihealth


โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 53 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในครั้งนี้


ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคเอกชน อาทิ บริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กลุ่มมิตรผล เป็นต้น และยังร่วมด้วยภาคประชาสังคม อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ ร่วมกตัญญู และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง เป็นต้น ต่างร่วมกันผลักดันเป้าหมายที่สร้างความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม


นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์การสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งขณะขับขี่ เพราะถือเป็นปัญหาสำคัญในเรื่องอุบัติเหตุจราจร มีข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพิ่มเติมว่า 2 ใน 3 ของประชากรกลุ่มแรงงาน ตายจากอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการเดินทางมาทำงานและระหว่างการทำงาน


ประชารัฐร่วมใจ เสริมความปลอดภัยทุกเส้นทาง thaihealth


"หมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานยนต์" จึงเป็นเรื่องจำเป็น เพราะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ และลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับ แต่ยังพบว่า คนไทยสวมหมวกนิรภัยในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ จากผลการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของคนไทย โดยมูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553-2555 พบว่า ในภาพรวม คนไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 44%, 46% และ 43% ตามลำดับ ซึ่งยังถือเป็นอัตราที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายอยู่


ซึ่งแนวทางการขยายมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" ในภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ทั้งเรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100% การขับขี่ปลอดภัย (ดื่ม ไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย) การกระตุ้นให้องค์กร เห็นความสำคัญในการออกนโยบาย/กฎระเบียบ/ประกาศ ขององค์กร เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใย เป็นต้น


นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ หัวหน้าคณะทำงานย่อยประชารัฐเพื่อสังคมด้านการสร้างความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่าวันนี้คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนน สร้างวินัยและจิตสำนักรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นที่มาของพิธีการในวันนี้


"เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ของทุกองค์กรจะเป็นการจุดประกายให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนของ คนไทย อย่างยั่งยืนตลอดไป"


ประชารัฐร่วมใจ เสริมความปลอดภัยทุกเส้นทาง thaihealth


 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. บทบาทของ สสส. ทำหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ บทเรียนจากความสำเร็จในการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ทำงานร่วมกับ สอจร. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ในการสนับสนุนให้บริษัทเอกชน หน่วยงานต่างๆ ได้มีการกำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำกับดูแลให้บุคลากรใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย อาทิ มาตรการหมวกกันน็อก 100% ดื่มไม่ขับ แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่ มีระบบการจัดการที่ดีขององค์กร และร่วมกันกำหนดมาตรการลงโทษหากมีการฝ่าฝืน


"ซึ่งที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานเอกชนกว่า 300 องค์กรทั่วประเทศ เห็นความสำคัญ และร่วมกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของตนเอง ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากเป็นการกำหนดมาตรการร่วมกันระดับมหภาค โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนระดับประเทศ อาทิ บ.บางจาก, การบินไทย กลุ่มเซ็นทรัล, กลุ่มมิตรผล ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ขยายมาตรการออกไปได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เริ่มจากตนเอง ชุมชน ไปสู่การสร้างความปลอดภัยในสังคม โดยรวม"


เมื่อทุกภาคส่วนจึงมีความเห็น ตรงกันในการให้คำมั่นสัญญาในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือขององค์กรทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมสร้าง "มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน" ที่จะประกอบไปด้วย การระดมสรรพกำลังยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนภายในบ้านหรือองค์กรของตนเอง จนขยายผลไปสู่ครอบครัวและสังคม โดยเน้นไปที่ผู้บริหารทุกหน่วยงาน องค์กร จะต้องมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนนในองค์กรอย่างจริงจัง


ซึ่งหลังจากวันนี้ไปคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน จะร่วมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือฉบับนี้กับหน่วยงานและองค์ต่างๆ ที่มาร่วมกันในวันนี้ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศไทยร่วมกัน


'เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ของทุกองค์กรจะเป็นการจุดประกายให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนของคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป'

Shares:
QR Code :
QR Code