ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมสุขลับสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมสุขลับสมอง กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ “SOOK BOX SET” จำนวน 20 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณอภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ

2. คุณนภัสสร สวัสดิมงคล

3. คุณเกศินี ว่องสกุล

4. คุณสมใจ เดือนฉาย

5. คุณวรรณี แซ่อึ้ง

6. คุณธนพร ฉัตรมงคลชาติ

7. คุณนันทชพร ไข่แก้ว

8. คุณกี ธรรมพุฒินากูล

9. คุณมณิพัชร์ ปัทมบริสุทธิ์

10. คุณกานต์ทิตา สีหมากสุก

11. ว่าที่ร.ต.โสภณ กิจพายัพ

12. เด็กชายเกียรติยศ สีหมากสุก

13. คุณอำพร อภิลักษณชัย

14. เด็กหญิงบุณยวีย์ ครุฑเมือง

15. คุณมัณฑนา โพธิ์แก้ว

16. คุณพรริพา ศรีโสดาพล

17. คุณชูเกียรติ คุปตานนท์

18. คุณกรุงทัย วงษ์วัฒนพงษ์

19. คุณกฤศนะ แจ่มใส

20. คุณนุชนารถ สุดประเสริฐ

จังหวัดเพชรบุรี

จังวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดพิษณุโลก

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดลำปาง

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดนนทบุรี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code